Leren in de knoop

 

Ondervindt een leerling op school problemen dan kan hij of zij eerst en vooral terecht op school bij de zorgcoördinator of bij de leerlingenbegeleider. Zij zullen dan samen met de leerling of ouders kijken voor aanpassingen/maatregelen.

Deze maatregelen noemen we STICORDI-maatregelen; dit staat voor STImuleren, COmpenseren, REmediëren en DIspenseren.
Blijven de problemen hardnekkig en geraken ze niet opgelost ondanks hulp op school, dan kan dit gemeld worden aan het CLB.

 • Stimulerende maatregelen: maatregelen die de inzet en motivatie van leerlingen om te leren vergroten.
  Vb. de leerkracht moedigt aan op het moment van het gewenste gedrag
  Vb. de leerkracht probeert steeds het gedrag van de leerling in positieve termen te formuleren
 • Remediërende maatregelen: maatregelen die het probleem op een directe manier aanpakken door middel van instructie en het aanleren van strategieën.
  Vb. de leerkracht houdt de instructie kort
  Vb. de leerling krijgt duidelijke grenzen
 • Compenserende maatregelen: maatregelen die belemmeringen om goed te leren verminderen en/of opheffen.
  Vb. teksten worden vooraf gestructureerd
  Vb. er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen
 • Dispenserende maatregelen: maatregelen die de leerling vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen en die vervangen worden door evenwaardige activiteiten en doelen.
  Vb. een leerling uit het derde leerjaar wordt vrijgesteld van een zinnendictee. Als vervanging krijgt hij een gatendictee.
  Vb. een leerling uit het secundair onderwijs krijgt een vrijstelling voor plastische opvoeding en kan als alternatief een theoretische opdracht voor dat vak krijgen

Onterecht wordt vaak gesteld dat STICORDI-maatregelen enkel van toepassing zijn op leerlingen met een officieel vastgestelde beperking/diagnose. Alle leerlingen die (tijdelijk) moeilijkheden ervaren bij het leren en daardoor beperkt worden in de participatie aan het onderwijsgebeuren, kunnen nood hebben aan STICORDI-maatregelen. Ze maken een sterke leeromgeving voor alle leerlingen mogelijk.

Het kan gebeuren dat ondanks alle goede inspanningen van de school, de ouders en de leerling het toch niet lukt om alle leerstof voldoende te verwerken of om voldoende aan te passen aan de eisen van een gewone school. In die situatie wordt goed overwogen welk traject het best tegemoet kan komen aan de schoolse noden van de leerling. Het CLB kan dan na grondige analyse van de onderwijsbehoeften een aantal adviezen geven:

 • Advies GON (= geïntegreerd onderwijs); hierbij ontvangt de leerling een Gemotiveerd Verslag dat recht geeft op GON-begeleiding binnen de school voor gewoon onderwijs. Deze begeleiding wordt verstrekt door een personeelslid vanuit een school voor Buitengewoon Onderwijs.
 • Advies IAC (= individueel aangepast curriculum); hierbij ontvangt de leerling een Verslag (M-decreet). Dit verslag verleent de leerling toegang tot het Buitengewoon Onderwijs.

Hier vind je info over het M-decreet.